Garantia de participare la licitatii

Garantia de participare la licitatii (BID BOND) reprezinta o alternativa la Scrisoarea de Garantie Bancara sau la viramentul bancar in favoarea autoritatii contractante, pentru participarea la licitatii

Aceasta este un instrument de garantare solicitat oricarui Ofertant care doreste sa participe la o licitatie de atribuire a contractelor de achizitie publica si a contractelor de cesiune de lucrari sau servicii publice. Garantia are rolul de a proteja, pe intreaga perioada de valabilitate a ofertei depuse si pana la incheierea contractului, Beneficiarul in fata oricarui comportament necorespunzator al Ofertantului.

Conform legii, Garantia de participare poate fi constituita prin transfer bancar sau printr-un instrument de garantare emis de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari si trebuie prezentata in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia licitatiei de atribuire. Garantia se poate constitui prin depunerea unui ordin de plata, a unui cec sau a unei sume in numerar la casieria autoritatii contractante doar daca in documentatia licitatiei de atribuire este prevazuta aceasta posibilitate.

I. CADRUL LEGAL

Conform Art. 86 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevede:

“(1)Garanţia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire.

(2)Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

(3)Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa:

a)condiţionat, respectiv după constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau

b)necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(4)Autoritatea contractantă nu are dreptul:

a)de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de către o anumită societate bancară ori societate de asigurări, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire;

b)de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de către societăţi bancare sau numai la cele care sunt emise de către societăţi de asigurări;

c)de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanţie în oricare dintre formele prevăzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, în cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garanţiei.”

 II. Avantajele Asigurarii de Garantie pentru participarea la licitatie sunt:

  • facilitarea participării la licitaţiile publice;
  • deblocarea sumelor constituite ca garanţie de participare;
  • neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;
  • timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.
  • costuri reduse

III. RISCURILE ASIGURATE:

 a) ofertantul şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

 b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

 c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Contractul de asigurare se încheie pe perioada de valabilitate a ofertei acesta putandu-se prelungi în schimbul plăţii de către Asigurat a unei prime de asigurare calculată pentru perioada de valabilitate prelungită.

Perioada maxima de Asigurare este de 6 de luni

Garanţii – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de catre administratorul societatii, o fila CEC sau un alt instrument de contra garantare pentru intreaga suma asigurata.

Documente necesare:

a) certificatul de înregistrare (copie);

b) ultimele doua bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultima balanţa incheiata, semnate si stampilate

c) documentaţia de atribuire (fişa de date a achiziţiei) în baza căreia se solicită garanţia si numarul anuntului de participare;