Garantia de buna conduita

Prin Poliţă de asigurare de garanție de buna conduita, ASIGURATUL și ASIGURĂTORUL se obligă în mod irevocabil să plătească BENEFICIARULUI valoarea garanției, în cazul respingerii contestaţiei/cererii/plângerii formulate de ASIGURAT către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor ori direct către instanța de judecată, de la momentul rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanței de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 2711 și 2712 ale Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Cuantumul garantiei de bună conduită se stabileşte prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, astfel:

a) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b);

b) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;

c) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;

d) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei.

Avantajele Asigurarii de Garantie de buna conduita sunt:

a) facilitarea exercitarii dreptului la contestatie;

b) deblocarea sumelor constituite ca garanţie de buna conduita;

c) neafectarea capitalului de lucru, prin neconstituire de cash colateral;

d) timp redus de emitere a garanţiei, faţă de procedurile bancare.

Garanţii colaterale – Asiguratul trebuie sa prezinte in original un bilet la ordin avalizat de administratorul societatii pentru intreaga suma asigurata sau o fila CEC sau un alt instrument de garantare.

Documente necesare:

a) certificatul de înregistrare (copie);

b) ultimele doua bilanţuri depuse la Administratia Financiara şi ultima balanţa incheiata, semnate si stampilate;

c) dovada constituirii garantiei de participare.